MENU
ANNOUNCEMENT

 

The Embassy wishes to remind all Overseas Filipino voters to uphold the secrecy and sanctity of the ballot during the ongoing 2022 National Elections (voting by mail) from 10 April-09 May 2022, and to refrain from committing prohibited acts as provided in the Omnibus Election Code and other election laws.

These prohibited acts include the following: taking pictures of official ballots (and posting these pictures on social media), marking and/or making erasures on the ballot face, tampering or destroying official ballots, and distributing fake ballots / pre-shaded ballots.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATALASTAS

Nais po ng Embahada na paalalahanan ang lahat ng mga Overseas Filipino Voters na itaguyod ang sikreto at kabanalan ng balota sa kasalukuyang nagaganap na 2022 Pambansang Halalan (pagboto sa pamamagitan ng koreo) mula sa ika-10 ng Abril hanggang sa ika-09 ng Mayo 2022, at iwasan ang mga bawal na gawain ayon sa itinatalaga ng Omnibus Election Code at iba pang mga batas sa halalan.

Kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain ayon sa Election Code ay ang: pagkuha ng mga larawan ng mga opisyal na balota at pati na rin sa sariling balota (at pag-post ng mga larawang ito sa social media), pagmamarka at/o pagbura sa mukha ng balota, pakikialam o pagsira sa mga opisyal na balota, at pamamahagi ng mga pekeng balota / dati ng may tatak na mga balota.